skip to Main Content

Algemene voorwaarden Obstacle Run zoals georganiseerd door de Stichting Zomerspektakel aan het Meer Alphen aan den Rijn hierna te noemen “Zomerspektakel”

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: de door Zomerspektakel op 6 en 7 juni 2020 te organiseren Obstacle Run.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: de rechtspersoon (in dezen Zomerspektakel) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1   Het startbewijs aan het evenement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Voorafgaande aan deelname aan het evenement zal om legitimatie van de desbetreffende deelnemer worden verzocht. Het niet kunnen tonen van een bewijs van inschrijving in combinatie met een geldig legitimatiebewijs leidt tot uitsluiting van deelname aan het evenement.

2.2. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 12 jaar te hebben bereikt. Voor deelname aan alle afstanden is een geldig Zwemdiploma A verplicht.

2.3   Het bepaalde in artikel 2.2 lijdt slechts uitzondering in de navolgende gevallen:

 1. Kinderen die op de dag waarop het evenement plaatsvindt 6 of 7 jaar oud zijn mogen deelnemen aan de 3 en 6 km Rabo Family Run op voorwaarde dat deze deelnemers begeleid worden door een ouder/verzorger die zich tegelijkertijd met het kind inschrijft. Per ouder/verzorger kun je maximaal twee kinderen tegelijkertijd begeleiden, mits dit drietal bij elkaar blijft gedurende de gehele Run.
 2. Kinderen die op de dag waarop het evenement plaatsvindt 8 jaar of ouder zijn mogen deelnemen aan de 3 en 6 km Rabo Family Run, ook zonder begeleiding van een ouder/verzorger.
 3. Kinderen die op de dag waarop het evenement plaatsvindt 8, 9, 10 of 11 jaar oud zijn mogen deelnemen aan de 8 km Obstacle Run op voorwaarde dat deze deelnemers begeleid worden door een ouder/verzorger die zich tegelijkertijd met het kind inschrijft. Hier geldt een maximum van 1 kind per ouder/verzorger.

Voor alle hierboven omschreven gevallen geldt dat voor deelname een geldig Zwemdiploma A verplicht is.

2.4  De organisator van het evenement behoudt zich het recht voor de starttijden van de verschillende heats te verplaatsen. De meest actuele starttijden worden gecommuniceerd via de website (www.obstaclerunalphen.nl).

2.5   De Deelnemer mag slechts aan het Evenement deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, juist en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en de Deelnemer akkoord is gegaan met de onderhavige algemene voorwaarden.

2.6   De Organisator dient voor het afsluiten van de verzekering van de deelnemers aan het Evenement van elke deelnemer de NAW-gegevens en geboortedatum aan de verzekeraar te verstrekken. In het geval één persoon meerdere deelnemers inschrijft is deze persoon verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens van alle deelnemers voor wie hij inschrijft. Het niet of onjuist aanleveren van de gegevens betekent dat de deelnemer(s) niet verzekerd is (zijn). Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor de deelnemer(s) de deelname aan het evenement te ontzeggen.

2.7   Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

2.8    Tot en met zondag 24 mei kan een deelnemer zijn ticket overdragen c.q. verkopen aan iemand anders. Deze verkoop moet gemeld worden aan de organisatie via info@obstaclerunalphen.nl. De gegevens (naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode en woonplaats en shirtmaat) dienen hierbij door gegeven te worden door de deelnemer die zijn ticket verkoopt.

2.9   De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

2.10   Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

Door deel te nemen aan het Evenement, verstrekt een Deelnemer persoonsgegevens aan de Organisator, te weten: zijn/haar NAW-gegevens, geboortedatum en e-mailadres. De Organisator is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van deze persoonsgegevens. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met het oog op

 • (a) het vastleggen en bijhouden van de inschrijving van een Deelnemer,
 • (b) het afsluiten van een verzekering voor een deelnemer,
 • (c) het informeren van de Deelnemer over het Evenement en/of het versturen van een nieuwsbrieven,
 • (d) het publiceren van de naam en resultaten van een Deelnemer aan het Evenement.

De grondslag voor deze gegevensverwerking is gelegen in de uitvoering van de overeenkomst die een Deelnemer door middel van de inschrijving aangaat met de Organisator. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer tevens toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doelen. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet. Voor zover een Deelnemer tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar heeft, dient deze zich bij de Organisator te melden.

Back To Top